SŁOWACJA: Konferencja nt. obrazu kobiet w materiałach archiwalnych

Stowarzyszenie Słowackich Archiwistów oraz Archiwum Miasta Bratysławy zapraszają na konferencję nt. „Kobiety w źródłach archiwalnych (Ženy v archívnych prameňoch), jaką przygotowują w ramach XXVII. Dni Archiwalnych w Republice Słowackiej, zaplanowanych w Bratysławie w dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r. Organizatorzy konferencji, parafrazując swobodnie słowa znanej rzeczniczki feminizmu Simone de Beauvoir, stwierdzają: „możemy powiedzieć, że kobiety – a także ich dzieje – stały się tymi drugimi w historii ludzkości, mimo że stanowią jej połowę”. Wpływ na to miał be zwątpienia specyficzny status prawny i społeczny kobiet w przeszłości, ich ograniczone możliwość angażowania się w sferę polityczną, gospodarczą i kulturalną. To zaś miało ogromny wpływ na zakres i zawartość zachowanych źródeł, czy też użytecznych informacji. Jednak kobiety z różnych klas społecznych posiadały też róże pozycje wyjściowe. Inaczej toczyły się losy życiowe dam z arystokracji, odmienne były losy pań z klasy mieszczańskiej, a jeszcze inne kobiety ze wsi, czy też niewiast znajdujących się na marginesie społeczeństwa. Jak podkreślają organizatorzy, już tylko z tych względów przed badaczami otwiera się cała konstelacja różnorodnych losów życiowych i środowiskowych, w ramach których rozgrywały się historie kobiet.

Dlatego przed uczestnikami konferencji stawiane są następujące zagadnienia i pytania badawcze: W jakim stopniu te różne historie można zrozumieć na podstawie zachowanych źródeł? Jak da się zrekonstruować historię kobiet i czy istnieje do tego wystarczająca baza źródłowa? I z jaką wartością informacyjną niosą ze sobą te źródła? Czy możemy mówić o specyficznych źródłach dla historii kobiet? Nie są to jednak wszystkie kwestie, jakie można poruszyć w tym obszarze, dlatego też organizatorzy oczekują na propozycje wszelkich innych tematów i wskazania możliwości wykorzystania bogactwa materiałów archiwalnych.

Celem konferencji jest bowiem skupienie się przede wszystkim właśnie na źródłach, dokumentach archiwalnych, ich bazie informacyjnej, wartościach referencyjnych i ograniczeniach w odniesieniu do kobiet i ich statusu. Dlatego organizatorzy proszą o propozycje tematów i nadsyłanie streszczeń referatów takich, które będą odzwierciedlały różne rodzaje źródeł, np. akta osobowe, pamiętniki, korespondencję, testamenty i itp., związane z poruszaną problematyką, czyli pozycją kobiet w społeczeństwie i specyfiką ich życia. Drugi zakres tematyczny to wystąpienia majce ukazywać takie kobiety, które kształtowały swój status społeczny łącząc go z pracą zawodową, czy inną działalnością, na przykład w stowarzyszeniach kobiecych, nauce, zwłaszcza prezentacje pionierek w określonych dziedzinach, ale także kobiety z marginesu społecznego i tym podobne, jednak zawsze referaty mocno oparte na bazie źródłowej. Sama konferencja nie ma się jednak skupiać na portretach biograficznych kobiet, takie podejście będzie akceptowane jedynie jako sonda w ramach referatu z naciskiem na wyjaśnienie szerszych kontekstów.

Propozycje wystąpień należy składać za pośrednictwem specjalnego FORMULARZA, najpóźniej do dnia 15 marca 2024 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Wystąpienia, które zostaną przedstawione podczas konferencji ukażą się drukiem w odrębnym zbiorze jesienią 2024 roku. Termin przesłania ostatecznej wersji wystąpienia upływa 30 czerwca 2024 roku.

Źródło:

ČAS:Ženy v archívnych prameňoch – XXVII. archívne dni v Slovenskej republike

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O. Jelenia Góra

Poprawiony (piątek, 23 lutego 2024 18:19)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology