„Archiwista Polski”, nr 1 (61) 2011

„Archiwista Polski”, nr 1 (61) 2011

Materiały sympozjum “Digitalizacja i indeksacja akt stanu cywilnego. Projekt pilotażowy”, Warszawa, 7 października 2010 r.
Leszek Franciszkiewicz (AP Płock) omawia projekt GENea – indeksacja i digitakizacja akt stanu cywilnego w AP w Płocku. Założenia, realizacja, pierwsze wnioski. W jego ramach w latach 2009-2010 zeskanowano i zindeksowano część zespołu archiwalnego “Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Płocku z lat 1867-1907” oraz zindeksowano zespół “Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radziwie”. W wyniku tychże prac na stronie internetowej AP Płock znajduje się baza zawierająca prawie 90 tys. rekordów danych.
Anna Laszuk (NDAP) w artykule pt. Indeksy do ksiąg stanu cywilnego w archiwach państwowych przedstawia lokalne bazy danych tworzone w archiwach lub we współpracy z rozmaitymi towarzystwami genealogicznymi, będące istotną pomocą w przeprowadzanych kwerendach genealogicznych.
Andrzej Marek Nowik (Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie), w oparciu o doświadczenia z badań akt stanu cywilnego jako źródeł do dziejów rodzin i społeczności lokalnych prezentuje opinie, sugestie i postulaty dotyczące tworzenia indeksów do akt metrykalnych i stanu cywilnego.
Redakcja publikuje także sprawozdanie z sympozjum autorstwa Magdaleny Masłowskiej (AP Warszawa) i Agnieszki Makówki (NDAP), w którym znalazły się omówienia pozostałych wystąpień.

Studia i materiały
Robert Degen (UMK) w opracowaniu zatytułowanym Selekcja archiwalna w polskiej literaturze archiwistycznej omawia najważniejsze poglądy w kwestii zasad i kryteriów selekcji, począwszy od końca lat 20. XX w.
Piotr Szkutnik (Uniwersytet Łódzki) przedstawia Krąg korespondentów dziekana i proboszcza brzeźnickiego w połowie XIX w., Szymona Lewandowicza, sporządzony na podstawie wpisów z dziennika kancelaryjnego w latach 1847-1851, będącego częścią dokumentacji urzędu dziekana dekanatu brzeźnickiego, przechowywanej w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. Artykuł ilustrowany jest licznymi wykresami.
Tomasz Dziki (AP Toruń Oddział Włocławek) omawia Stan zachowania źródeł do historii instytucji bankowych w zasobie Archiwum Panstwowego w Toruniu Oddział we Włocławku. Artykuł zamiast części planowanego przewodnika, będący rozszerzoną wersją tekstu opublikowanego w tomie materiałów z konferencji w Bydgoszczy w 2006 r.
Marlena Jabłońska (UMK) w artykule pt. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu archiwistyki jako narzędzie zdobywania dobrego publicity na przykładzie działalności w tej materii toruńskiego oddziału SAP prezentuje zasady konkursu oraz laureatów (do 2010 r.), a także podkreśla funkcję informacyjną i promocyjną całego przedsięwzięcia. Akcję przyznawania nagród studentom UMK rozpoczęto w 2004 r. i od tego czasu konkurs mocno ewoluował, co autorka również zaznacza.

ABC archiwisty zakładowego
Marek Konstankiewicz przedstawia Wykaz ważniejszych aktów prawnych regulujących zasady postępowania z dokumentacją (cz. XXXIX), obejmujący akty prawne, które weszły w życie w okresie od 1 października do 31 grudnia 2010 r. i zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw do nr 243 z 2010 r.
Kronika
-8 European Conference on Digital Archiving, Genewa 28-30.04.2010 (Anna Sobczak),
-80. Niemiecki Zjazd Archiwów w Dreźnie (80. Deutscher Archivtag Dresden), 29.09-2.10.2010 (Lucyna Harc)
-45-lecie oddziału SAP w Poznaniu – konferencja 3.12.2010 r. (Przemysław Wojciechowski),
-Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu w roku 2010 (Marlena Jabłońska)

In memoriam
Doktor Sławomir Radoń (1957-2011)

Hanna Staszewska

 

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology