Wydarzenia

Polska: Sprawozdanie z konferencji „Polonica bliżej kraju”

Sprawozdanie z konferencji „Polonica bliżej kraju”
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 25 października 2012 r.

Instytut Pamięci Narodowej po raz kolejny zorganizował konferencję z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, ustanowionego przez UNESCO. Konferencja odbyła się w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie.
Przybyłych gości przywitał dr Łukasz Kamiński, prezes IPN, następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Rottermund, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Obradom przewodniczył dr hab. Jacek Sawicki, kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiAD IPN.
Pierwszy mówca, dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, przedstawił referat pt. „Podstawy prawne procesu restytucji i przejmowania archiwaliów polskich”. Podkreślił znaczenie archiwaliów jako zbiorów tytułów prawnych dla administrowania określonym terytorium, co w konsekwencji doprowadziło do sformułowania zasad archiwalnych: proweniencji terytorialnej archiwaliów oraz pertynencji funkcjonalnej. Dzięki ich zastosowaniu udało się rozstrzygnąć wiele sporów międzynarodowych, jednak nie wszystkie zostały pomyślnie rozwiązane. Dlatego w 1978 r. UNESCO, przy pomocy Międzynarodowej Rady Archiwów sformułowało koncepcję wspólnego dziedzictwa archiwalnego i wspólnej własności archiwalnej – reguła ta zyskuje coraz powszechniejszą akceptację wśród międzynarodowej społeczności archiwistów.

Poprawiony (czwartek, 22 listopada 2012 20:23)

Więcej…

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945

Archiwum Akt Nowych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wystąpiły z inicjatywą zorganizowania konferencji naukowej "Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945" poświęconej oryginalnym dokumentom wytworzonym w latach 1939-1945 w strukturach Armii Krajowej, Delegatury Rządu RP na Kraj, Kierownictwa Walki Cywilnej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz organizacji scalonych z AK.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2012 r. w Warszawie.

Program konferencji

Więcej informacji - link

Poprawiony (niedziela, 21 października 2012 20:00)

 

Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka

Nie ma chyba wśród polskich archiwistów nikogo, komu nazwisko Profesora nie byłoby znane. Pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, później związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca dziejów polskich archiwów, badacz dawnych kancelarii, geografii historycznej, regionalista, wydawca źródeł, członek licznych zespołów naukowych i grup eksperckich. Ale przede wszystkim nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń archiwistów. Właśnie dzięki jego zaangażowaniu w dydaktykę, każdy z nas nosi w sobie cząstkę Jego wiedzy, którą zyskaliśmy bądź to poprzez bezpośrednie z Nim spotkania, bądź też za pośrednictwem własnych nauczycieli a uczniów Profesora.
Dwunastego września Profesor Andrzej Tomczak obchodzi jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin.
Z tej okazji redaktorzy i współpracownicy ArchNetu pragną złożyć Panu Profesorowi życzenia wielu lat zdrowia i twórczej aktywności.
Ad multos Annos!

Poprawiony (środa, 12 września 2012 08:30)

 

POLSKA: XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Wrocław 2012

Tradycyjnie po zakończeniu VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich rozpoczęły się obrady kolejnego – XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Miejscem obrad była siedziba Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie w sali wystawienniczej zebrało się przeszło 170 delegatów oddziałów SAP z całej Polski. W czasie obrad, odbywających się w dniach 7-8 września 2012 r., podsumowano pięcioletnią kadencję ustępujących władz Stowarzyszenia, zmieniono niektóre punkty statutu, jak również dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został Kazimierz Jaroszek – dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, który zastąpił Jarosława Porazińskiego – sprawującego tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Nowowybrany – 23-osobowy – Zarząd Główny wyłonił spośród siebie również Prezydium w osobach: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński, Marlena Koter, Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjowski, Eugenia Szymczuk i Piotr Zawilski.
W czasie Zjazdu nie podjęto decyzji o zmianach dotyczących form i kierunków dalszego działania Stowarzyszenia uznając, iż należy kontynuować dotychczasowe działania, przynoszące wymierne korzyści gospodarcze, przekładające się bezpośrednio na działania statutowe.
Zjazd jednogłośnie obdarzył tytułem Członka Honorowego SAP kol. Helenę Kułdo – długoletniego wicedyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu i wieloletniego aktywnego działacza Stowarzyszenia.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 17:52)

 

POLSKA: VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – Wrocław 2012

W dniach 5-7 września 2012 r. we Wrocławiu obradował VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (SAP) oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP). To zwoływane co pięć lat, największe spotkanie pracowników i miłośników akt i archiwaliów z Polski, zgromadziło blisko 750 osób, reprezentujących archiwa państwowe, społeczne, prywatne, samorządowe i kościelne. Obecni byli również goście z zagranicy (m.in. z: Austrii, Czech, Węgier, Słowacji). Listy okolicznościowe do zebranych skierowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Dolnośląski Marek Skorupa oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Niestety, swego przedstawiciela nie przysłał prezydent miasta Wrocławia. Wśród obecnych gości honorowych znaleźli się ponadto: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, rektorzy Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, w murach której odbyło się większość paneli dyskusyjnych oraz obie sesje plenarne.
Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonali: prezes SAP, prof. Jarosław Poraziński, przewodnicząca wrocławskiego Oddziału SAP, dr Lucyna Harc oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. Władysław Stępniak, który następnie przedstawił wykład pt. „Narodowy zasób archiwalny w epoce cyfrowej”. Wcześniej wykład o dziejach wrocławskich archiwaliów zaprezentował prof. Rościsław Żerelik, a sesję plenarną zakończyło – wygłoszone po angielsku – wystąpienie Thomasa Aignera (ICARUS, Wiedeń), pt. „Komplementarność i synergia – zasady funkcjonowania archiwów w erze cyfrowej” (Complementarity and Synergy – Basic principles of the digital era in archives).

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 18:38)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology