Naukowy Portal Archiwalny

CZECHY: Jednolity tekst czeskiej ustawy archiwalnej

Z datą 7 września 2009 r. w Dzienniku Ustaw Republiki Czeskiej nr 93, pod pozycją 309 opublikowany został jednolity tekst ustawy „o archiwistyce i służbach kancelaryjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, jakie wynikły z późniejszych zmian” (o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn), dając czeskim archiwistom nowe narzędzie do pracy i zabezpieczania materiałów wieczystych.
Przypomnijmy, iż Parlament Republiki Czeskiej nową ustawę archiwalną uchwalił w 2004 r., zmieniając starą komunistyczna ustawę z 1973 r. Jednak w ciągu ostatnich 5 lat nowe prawo było kilkakrotnie nowelizowane, jak również wydano do niej kilka aktów prawnych wykonawczych różnej rangi. Rodziło to problemy w dotarciu do właściwych przepisów i ich interpretacji, dlatego też stało się konieczne opublikowanie jednolitego tekstu ustawy.

Tekst ustawy w jezyku czeskim.
oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 14 września 2009 06:36)

 

ROSJA: Wystawa o Wielkim Nowogrodzie

W dniach 18 września – 19 października 2009 r. w Nowogrodzkim Państwowym Zjednoczonym Muzeum-Rezerwacie czynna będzie wystawa pod tytułem „Nowogród Wielki; historia w dokumentach”, przygotowana przez Państwowe Archiwum Obwodu Nowogrodzkiego, przy finansowym wsparciu Federalnej Agencji Archiwów i lokalnej administracji Obwodu.
Prawie sto dokumentów z okresu XIII-XX wiek obrazuje kolejne etapy wielowiekowej historii Nowogrodu Wielkiego – pierwszej stolicy Rusi, ustanowionej w IX wieku przez kniazia Ruryka. Wystawa podzielona jest tematycznie i chronologicznie na cztery części: 1) Nowogrodzka republika feudalna, 2) Nowogród w państwie rosyjskim, 3) Miasto gubernialne imperium rosyjskiego, 4) Okres sowiecki i postsowiecki w historii Nowogrodu Wielkiego. Na wystawie prezentowane będą m. in. najstarsze zachowane dokumenty miasta (z XIII w.), jeden z nowogrodzkich latopisów, plany miejskich obiektów (monastyrów Kłopskiego i Antoniego), paszport Fiodora Dostojewskiego, księgi metrykalne z wpisami o urodzeniu i chrzcie kompozytora Siergieja Rachmaninowa.

Więcej w języku rosyjskim

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (czwartek, 10 września 2009 20:14)

 

NIEMCY: Kamera filmowa na wojnie - sympozjum poświęcone niemieckim filmom propagandowym.

Propagandę, jako ważny element prowadzenia wojny, po raz pierwszy na wielką skalę zastosowano w czasie II Wojny Światowej. Ważnym narzędziem tej bezkrwawej kampanii był aparat fotograficzny i kamera filmowa, z natury swej rzeczy służące do dokumentowania rzeczywistości. W dniach 24-26 września tego roku w Berlinie odbędzie się sympozjum zatytułowane „Die Kamera als Waffe“ Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges (Kamera jako broń. Filmy propagandowe II Wojny Światowej). To kolejne ważne wydarzenie w kalendarzu imprez w Niemczech upamiętniających wybuch II Wojny Światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, po wystawie fotografii w Bundesarchiv w Koblencji „Im Objektiv des Feindes. Die deutschen Bildberichterstatter im besetzten Warschau 1939-1945“ (Archnet z 26 sierpnia 2009) Organizatorem imprezy jest Deutsche Kinemathek Museum fur Film und Fernsehen we współpracy z Bundesarchiv i Stiftung Topographie des Terrors.


Jak zapowiadają organizatorzy, sympozjum poszukiwać będzie odpowiedzi na pytanie o warunki powstania i oddziaływanie propagandowych filmów wojennych, tworzonych przez tzw. Propagandakompanien Wehrmachtu (PK), a także ich medialnego życia po 1945 roku. Sympozjum składa się z kilku bloków tematycznych. Pierwszy z nich to „Ikonografia- wizerunek wroga, wizerunek obcego”. Tematyka wykładów dotyczyć będzie działalności PK na terenie okupowanej Polski i przedstawiania w kronikach filmowych Polaków i Żydów w Warszawie i Bydgoszczy. Poruszona zostanie również tematyka strategii propagandowej, w której posuwano się np. fotomontażu aby zdyskredytować przeciwnika. Wykład zilustrowany zostanie pokazem filmu z 1939 roku „Feldzug in Polen „
Drugi blok nazwany został „Produkcja filmowa – estetyka i sprawy techniczne”. Poruszone tu zostaną problemy natury estetycznej np. zastosowanie koloru w kronikach filmowych i oddziaływanie barwy na widza. Osobne wykłady poświecone zostaną drodze i przetwarzaniu materiału filmowego, od jego nakręcenia, aż do sali kinowej. W kolejnym bloku nazwanym „Reporterzy jako bojownicy i widzowie” postawione zostało pytanie o tożsamość twórców tych „dzieł”- żołnierze czy żurnaliści, czy posłuszeństwo rozkazom jako powinność żołnierza, czy przekazywanie prawdy jako powinność reportera?. Omówione zostaną również źródła archiwalne do dziejów Kompanii Propagandowych znajdujące się w Bundesarchiv. Inne, równie ciekawe wykłady w bloku określonym „Propaganda na eksport” dotyczyć będą realizacji kronik filmowych dla zagranicy, w których pokazywano „milsze” oblicze Niemców oraz dowody sympatii dla Wermachtu, w ilustrowanych materiałach „Signal”. Osobny blok seminaryjny poświęcony jest drugiemu życiu materiałów propagandowych, już po 1945 roku, i ich wykorzystaniu dla potrzeb dokumentalistyki telewizyjnej.
Ponadto od 25 sierpnia do 6 października w Deutsche Kinemathek odbywać się będą pokazy niemieckich filmów dokumentalnych związanych w wrześniem 1939 roku, a także pokazy polskich filmów fabularnych takich jak: „Lotna” A. Wajdy, „Hubal” B. Poręby, „Westerplatte” S. Różewicza i „Jutro idziemy do kina” M. Kwiecińskiego.
Oceniając te cenne i dobrze zachowane materiały archiwalne należy pamiętać o ich przeznaczeniu do prowadzenia tzw. wojny psychologicznej, co oznaczało osłabianie morale przeciwnika i podnoszenie poczucia wartości we własnym narodzie. Jak pokazuje historia, propaganda czasów powojennych była też bronią straszną i wywarła silny wpływ na społeczeństwo. W czasach pokoju propaganda straciła swoje groźne oblicze i występuje w formie, którą zwykliśmy ładnie określać jako Public relations.

Na podstawie materiałów Bundesarchiv i Deutsche Kinemathek
Oprac. Jolanta Leśniewska
AP Kutno

 

POLSKA: Konferencja poswiecona pamieci prof. Mariana Gumowskiego

W dniu 23 października 2009r. na Uniwersytecie im Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się konferencja poświęcona wybitnemu polskiemu historykowi profesorowi Marianowi Gumowskiemu.

 

 

Profesor Marian Gumowski (1881-1974) należał do grona najlepszych polskich znawców numizmatyki, sfragistyki i heraldyki. Był autorem licznych publikacji ze wszystkich tych dziedzin, z których wiele pozostaje niezastąpionych po dziś dzień. Po zakończeniu ostatniej wojny Marian Gumowski został zatrudniony jako pracownik naukowy UMK. W Instytucie Historii UMK pracował do 1960 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Profesor zmarł w Toruniu 1 listopada 1974r. w wieku 93 lat. Konferencja ma na celu podsumowanie dorobku naukowego Profesora oraz zebranie informacji o jego spuściźnie naukowej, które po 1974r. uległa rozproszeniu

Program

oprac. Marcin Hlebionek

UMK Toruń

Poprawiony (czwartek, 03 września 2009 21:02)

 

WŁOCHY: Historyczne Multimedialne Archiwum Morza Śródziemnego

WŁOCHY: Historyczne Multimedialne Archiwum Morza Śródziemnego

W ostatnim dniu lipca 2009r. na zamku Manice w Syrakuzach we Włoszech nastapiła prezentacja Historycznego Multimedialnego Archiwum Morza Śródziemnego (L'Archivio storico multimediale del Mediterraneo). Prezentacja oficjalna Dyrektorowi Generalnemu Dóbr Archiwalnych Włoch, panu dr Skala będzie miała miejsce 24 września. Archiwum proponuje nowe spojrzenie i popularyzację wiedzy o historii regionu śródziemnomorskiego poprzez udostępnienie informacji o zasobach dokumentalnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach Włoch i krajów śródziemnomorskich. Informacje zostały zorganizowane i zebrane w jednym multimedialnym archiwum.


Historyczne Multimedialne Archiwum Morza Śródziemnego

 

Obecnie na multimedialny zasób archiwum złożyły sie zbiory 14 archiwów państwowych włoskich oraz Biblioteche Riunite Civica e A.Ursino Recupero. Sam projekt realizowany jest przez kilka włoskich uniwersytetów oraz instytucje naukowe Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Serwis zorganizowany jest w formie portalu składającego się z określonych bloków z naciskiem  na mechanizmy wyszukiwania informacji. Zastosowana metoda wielostronnego mechanizmu wyszukiwawczego pozwala na korzystanie z danych zarówno przez specjalistów mogących szukać bardzo sprecyzowanych informacji, jak i mozliwe jest wyszukiwanie kontekstowe poprze różne metody kwalifikacji kontekstowej informacji.

Odnajdowane obiekty dzięki odwołaniu sie do zestandaryzowanego międzynarodowego opisu archiwalnego łatwe są w korzystaniu. Mamy precyzyjnie okreslone dane bloku identyfikacji, twórcy, zawartości (krótkie, ale bardzo przemyślane regesty), źródeł komplementarnych, takż kontroli skąd wiadomo kiedy obiekt został opisany i przez kogo. Ostatnim elementem jest prezentacja multimedialna pozwalająca na pełne korzystanie z dokumentu.

Niezwykle interesujący mechanizm zastosowano do przeszukiwania zasobów kartograficznych. Poszukiwania prowadzimy od ogółu do szczegółu posługując sie kolejnymi uszczegółowieniami mapy oraz rozwijanymi listami z typografią geograficzną, aż dochodzimy do inetersujacego nas obiektu osadzonego w wybranej epoce. Projekt jest niezwykle nowatorski ponieważ faktycznie realizuje dostęp do zasobu poprzez internet. Projekt jest nowy stąd wiele obszarów jego zainteresowania nie jest jeszcze zagospodarowanych ale zaangażowanie wielu poważnych europejskich instytucji naukowych daje mu szanse na pełną realizację.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (poniedziałek, 31 sierpnia 2009 13:13)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology