Naukowy Portal Archiwalny

ROSJA: „Rosja-Niemcy: od konfrontacji do współpracy. Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej" – wspólna wystawa rosyjsko-niemiecka

10 listopada 2015 r. w kompleksie wystawowym Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie otwarto rosyjsko-niemiecką wystawę pt. „Rosja-Niemcy: od konfrontacji do współpracy. Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej". Organizatorami wystawy są: Federalna Agencja Archiwów Rosji, Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie, Niemiecko-Rosyjskie Muzeum Berlin-Karlshorst (Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst).
Wystawa opowiada o stosunkach politycznych, gospodarczych, humanitarnych i kulturalnych między ZSRR a Niemiecką Republiką Demokratyczną, ZSRR a Republiką Federalną Niemiec, wreszcie Federacją Rosyjską a zjednoczonymi Niemcami, od 1945 do 2015 roku. Ekspozycję otwiera dokument kapitulacji Niemiec z 8 na 9 maja 1945 r.; pokazano dokumenty konferencji w Jałcie i Poczdamie, procesu w Norymberdze, działań władz sowieckich w Niemczech i utworzenie dwóch państw niemieckich - NRD i RFN itd. Szczególnie interesujące są dokumenty dotyczące kryzysów berlińskich w latach 1949, 1953 i 1961 oraz budowy muru berlińskiego (1961). Znaczące miejsce w ekspozycji zajmują stosunki wzajemne między dwoma krajami socjalistycznymi - ZSRR i NRD: m.in. utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, pobyt na terytorium NRD Zachodniej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i jej późniejsze wycofanie, czy otwarcie w Moskwie sklepu z towarami z NRD pod nazwą „Leipzig” (1965). Z czasów współczesnych, prezentowane są m.in. dokumenty dotyczące budowy gazociągu „Nord Stream” w 2005 r.


Poprawiony (środa, 25 listopada 2015 20:30)

Więcej…

 

SZWAJCARIA: Źródła prawa poprzez wieki - portal tematyczny «Rechtsquellen Online»

Zaczęło się ponad 100 lat temu, kiedy w środowisku szwajcarskich prawników podjęto inicjatywę przedsięwzięcia badawczego Fundacji Źródeł Prawa Szwajcarskiego Stowarzyszenia Prawniczego. Podjęło ono publikację zbiorów źródeł prawa ze wszystkich obszarów językowych Szwajcarii tworząc wielką serię wydawniczą Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRq).
Materiały te obejmują wszystkie poziomy władz od zarania kantonów – prawa miast, historycznych urzędów, gmin i wójtostw - wszystko od czasów średniowiecza do powstania Republiki Helweckiej w 1798 roku. Do dziś wydano ponad 100 tomów dokumentów obejmujących wszystkie kantony, dokumenty dotyczące zarówno prawa publicznego jak i prywatnego. Z ogromnej ilości zachowanych materiałów archiwalnych wybierane były tylko takie, które spełniały warunek legalności i znacząco wpływały na ówczesną rzeczywistość.
Kolejne tomy stanowią podstawę do fundamentalnych badań historii prawnej, gospodarczej, społecznej, etnolografii, historii Kościoła i w dużym stopniu także dla badań lingwistycznych. Projekt badawczy jest wspierany przez National Science Foundation oraz wiele instytucji prywatnych i publicznych.

Poprawiony (środa, 25 listopada 2015 20:18)

Więcej…

 

UKRAINA: Wystawa on-line: Archiwalna kolekcja stron internetowych - „Światowe Dziedzictwo UNESCO na Ukrainie”

Centralne Państwowe Archiwum Elektroniczne Ukrainy prezentuje wystawę on-line archiwalnych kopii stron internetowych obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO na Ukrainie.
Na Liście Światowe Dziedzictwa UNESCO znajdują się obiekty objęte szczególną ochroną ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Z Ukrainy, na listę wpisanych jest obecnie osiem obiektów: sobór św. Zofii i Ławra Kijowsko-Pieczerska w Kijowie, zespół staromiejski Lwowa, Południk Struve’go (łańcuch punktów triangulacyjnych, ciągnący się od Hammerfest na północy Norwegii aż do Morza Czarnego przez 2820 km i dziesięć krajów, wyznaczony w latach 1830-1855), pierwotne lasy bukowe w Karpatach, rezydencja metropolitów bukowińskich i dalmackich w Czerniowcach, pierwotne karpackie lasy bukowe i stare lasy bukowe w Niemczech (Niemcy, Słowacja, Ukraina, Chersonez Taurydzki – antyczne miasto z systemem gruntów uprawnych, drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat.
Obok każdej archiwalnej kopii strony www na wystawie zamieszczono link do aktualnej strony internetowej obiektu, co pozwala porównać bieżące trendy, jakość i estetykę z tymi sprzed lat.

Węcej: Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні
Архівна колекція веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні»

oprac. Edyta Łaborewicz,
AP Legnica

Poprawiony (czwartek, 19 listopada 2015 21:11)

 

KANADA: Access to Memory głównym kanadyjskim systemem informacji archiwalnej

Dnia 13 listopada 2015 r. uruchomiono portal Archiwa Canady  w nowej wersji, oparty o system Access to Memory. Objętych nim zostały archiwa wszystkich prowincji i terytoriów Kanady. Znalazło się w nim: 900 tys. opisów archiwalnych, 110 tys. opisów twórców, 170 tys. obiektów cyfrowych i 775 opisów przechowawców. Wyszukiwania informacji można prowadzić poprzez: opisy archiwalne, opisy twórców, przechowawców, tematy, miejsca i obiekty cyfrowe. Wyszukiwarka przetwarza dane niezwykle sprawnie. Interesującym jest to, że poszczególne prowincje mają własne systemy informacji, wszystkie oparte o AtoM, ale różniące się zarówno wyglądem, jak i głębią informacji.

Wiecej: Canadian Council on Archives launches ArchivesCanada.ca!

Adam Baniecki
AP Wrocław O/ Bolesławiec

Poprawiony (sobota, 14 listopada 2015 21:37)

 

POLSKA: I Kongres Archiwów Społecznych

W dniu 24 października 2015 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbył się I Kongres Archiwów Społecznych. Kongres został zorganizowany przez Ośrodek KARTA we współpracy z Muzeum POLIN, w ramach projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”. Uczestniczyło w nim około 200 osób. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, instytucji naukowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się archiwistyką społeczną.

Było to pierwsze wydarzenie integrujące ogólnopolskie środowisko archiwistów społecznych, dające również możliwość dyskusji z przedstawicielami instytucji państwowych. Na kongresie przedstawiono m.in.: bezpłatny program do opracowywania zbiorów – Otwarty System Archiwizacji (OSA) opracowany przez Ośrodek KARTA; założenia nowego sposobu finansowania organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, udostępniania lub zabezpieczania materiałów archiwalnych tworzących niepaństwowy ewidencjonowany zasób archiwalny oraz  koncepcje integracji środowiska archiwów społecznych i wspierania go przez sieć ekspertów. Przyjęto Kartę Zasad Archiwów Społecznych, jak również zaprezentowano ideę Dnia Darczyńcy Pamięci. Wypowiedziom panelistów towarzyszyły pytania publiczności dotyczące zakresu działalności archiwów społecznych. W trakcie obrad na temat archiwistyki społecznej i jej roli w rozwoju kultury i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce wypowiedzieli się przedstawiciele świata nauki.

Poprawiony (sobota, 07 listopada 2015 12:55)

Więcej…

 
Instytut Piłsudskiego


Instytut Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo

Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2015 poz.1446)


V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

„Archiwistyka uniwersalna,

archiwistyka lokalna”

Toruń 3-4 XII 2015

więcej

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology