Naukowy Portal Archiwalny

HOLANDIA: Archiwa bez Granic- Kongres międzynarodowy.

W dniach 30 i 31 sierpnia 2010r. w Palais de la paix w Hadze odbędzie się międzynarodowy kongres pod hasłem: Archiwa bez granic- Międzynarodowy kongres o znaczeniu archiwów dla praw człowieka, dobrego zarządzania, praktyk państw narodowych i tożsamości narodowej. Kongres ma położyć nacisk na znaczenie archiwów dla dobrego rządzenia w kontekście międzynarodowym, albowiem w świecie globalnym znaczenie archiwów przekracza granice narodowe. Uwaga skoncentrowana będzie na czterech dużych blokach tematycznych:

1. Archiwa jako "milczący świadkowie". Przynależność archiwów do stref międzynarodowych gdzie prawa człowieka są zagrożone.

2. Archiwea trybunałów międzynarodowych jak: Trybunał do spraw Jugosławii lub organizacji międzynarodowych lub ponadnarodowych jak Komisja Europejska, które przenikają granice państw. Co przytrafia się archiwom, które nie są podporządkowane międzynarodowym prawom archiwalnym.

3. Rola i znaczenie archiwów w rozwoju tożsamości narodowej i rozwoju państw narodowych. Zarządzanie archiwami jest, na przykład, nieodzowne dla prawa własności lub prawa obywateli do informacji.

4. W jaki sposób archiwiści mogą zaoferować wsparcie dla kolegów z innych części świata? Czy istnieje solidarność międzynarodowa archiwistów?

Kongres organizują: Holenderskie Stowarzyszenie Archiwistów (KVAN) i Flamandzkie Stowarzyszenie Archiwistów i Bibliotekarzy (VVBAD)

Więcej:

Archives without Borders

oprac. Adam Baniecki
AP O/Lubań

Poprawiony (czwartek, 17 czerwca 2010 12:52)

 

NIEMCY: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam: Zmontować zdemontowane.

W 1997 roku niemiecki historyk Jochen Laufer z Centrum Badań Historii Najnowszej (Zentrum für Zeithistorische Forschung ZZF) odnalazł w archiwum w Moskwie niezwykle ciekawy dokument z punku widzenia powojennej historii Niemiec. W zespole Centralnego Zarządu Statystycznego Związku Radzieckiego znajduje się lista ponad 3 tys. przedsiębiorstw niemieckich z sowieckiej strefy okupacyjnej, w których dokonano demontażu urządzeń przemysłowych w celu wywiezienia ich do Związku Radzieckiego. Dokument zawierał podstawowe informacje dotyczące demontażu poszczególnych przedsiębiorstw, a więc rodzaj urządzeń, datę decyzji o demontażu i miejsce docelowego wywozu.
Proces demontażu urządzeń przemysłowych i militarnych  był wynikiem postanowień jałtańskich i poczdamskich, mających na celu demilitaryzację Niemiec, a także był formą rekompensaty i reparacji za straty powstałe w wyniku wojny dla Związku Radzieckiego i Polski. W porównaniu z analogiczną akcją w 3 pozostałych strefach okupacyjnych, zakres demontażu we wschodniej części Niemiec był zakrojony na znacznie większą skalę. Niemcy, zwłaszcza z sowieckiej strefy okupacyjnej dotkliwie odczuli przeprowadzaną przez Rosjan akcję. Pozostawiło to również na wiele lat ślad w gospodarce wschodnich Niemiec, a także wykorzystanych do tego celu niemieckich robotnikach, traktowanych – jak wskazują przytaczane przez stronę niemiecką źródła - okrutnie przez Rosjan.

Poprawiony (niedziela, 13 czerwca 2010 15:22)

Więcej…

 

CZECHY. Wystawa internetowa o czeskich robotnikach przymusowych w III Rzeszy

Archiwum Narodowe w Pradze (Národní archiv) udostępniło na swoich stronach internetowych bardzo interesująca wystawę pt. „Pracowali pro Říši…” (Pracowali dla Rzeszy…), która pokazuje przymusową pracę czeskich obywateli Protektoratu na rzecz hitlerowskich Niemiec w latach 1939-1945. Wystawa została podzielona na 9 tematycznych i chronologicznych części, przez co jej odbiór jest bardzo przystępny.

fot. Národní archiv Praha


Archiwum Narodowe w 2008 r. podjęło się realizacji projektu badawczego, pt. „Zwangseinsatz der tschechischen Bevölkerung des Protektorats Böhmen und Mähren in der Zeit der NS-Besatzung“ (Użycie robotników przymusowych czeskiej ludności Protektoratu Czecha i Moraw w czasie okupacji narodowo-socjalistycznej), współfinansowanego z funduszy niemieckich. Końcowym efektem tego projektu będzie krytyczna edycja materiałów źródłowych dotyczących tej problematyki. Prezentowana obecnie wystawa ukazuje faksymila wybranych dokumentów, które znajdą się w przygotowywanym opracowaniu, jak również szereg innych źródeł wytworzonych przez ówczesne urzędy i osoby prywatne.
Celem wystawy jest ukazanie rozmaitych rodzajów dokumentów (plany obozów, listy, dzienniki, książki pracy, meldunki i inne), jak również, plakatów, ulotek, ogłoszeń, artykułów prasowych, fotografii, a także filmów i nagrań dźwiękowych (wypowiedzi byłych robotników przymusowych) obrazujących w sposób bardzo plastyczny zarówno propagandową, jak i realna stronę pracy przymusowej ludności czeskiej na rzecz III Rzeszy Niemieckiej.

Więcej o wystawie w jezyku czeskim

oraz strona:

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra

Tagi:

Poprawiony (czwartek, 10 czerwca 2010 21:47)

 

9 czerwca Międzynarodowy Dzień Archiwów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów

wszystkim archiwistom

najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z pracy

składa redakcja ArchNetu

Poprawiony (środa, 09 czerwca 2010 08:24)

 

POLSKA: Archiwizacja dokumentacji- kryteria, problemy, rozwiązania. Seminarium SAP.

W dniach 26- 28 maja 2010r. w Złotnikach Lubańskich odbyło się doroczne seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy. Tegoroczny temat brzmiał: "Archiwizacja dokumentacji- kryteria, problemy, rozwiązania. Zasady a praktyka archiwalna". Było to już ósme seminarium zorganizowane przez legnicki Oddział.


Prezes Oddziału Magdalena Kacprzak otwiera seminarium

Sprawozdanie oraz referaty z seminarium zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Adam Baniecki

Poprawiony (niedziela, 30 maja 2010 13:33)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology